Mededeling Huisregels Twenot forum

Status
Niet open voor verdere reacties.

Richard Cramer

Forumbeheerder
Lid van de TWENOT
1 Gebruiksregels voor de bezoekers van deze forums

1.1: Namen en het gebruik van nicknames en/of aliassen

Om aktief deel te kunnen deelnemen aan het TWENOT-forum wordt u geacht hiervoor een volledige naam plus achternaam te gebruiken als gebruikersnaam. Als geregistreerde, niet-postende bezoeker voldoet elke gebruikersnaam die niet in strijd is met de overige huisregels en de goede smaak. Een gebruikersnaam kan in voorkomende gevallen door de forum administratie op verzoek worden aangepast.

Begin hiervoor even een privéconversatie met een moderator of beheerder (deze zijn te identificeren aan die titel bij hun naam).


1.2: TWENOT-leden

Betalende leden van de vereniging TWENOT kunnen op verzoek deze status kenbaar laten maken bij de gebruikersnaam naast hun berichten.

Een privéconversatie met een beheerder voldoet om dit aan te vragen.


1.3: Omgangsnormen

Op het TWENOT-forum gelden de normale Nederlandse beleefdheids- en omgangsnormen en worden beledigingen, scheldpartijen en ruziezoeken in geen enkel geval getolereerd. Bij herhaaldelijk negeren van waarschuwingen door een moderator kan uitsluiting van het forum het gevolg zijn.

Een ban (uitsluiting van deelname aan het forum) is in principe onherroepelijk en wordt niet ongedaan gemaakt tenzij aangetoond kan worden dat de beslissing om een forumgebruiker te bannen op foutieve gronden wordt genomen. Voorkomende gevallen worden altijd in samenspraak met minimaal twee bestuursleden van de TWENOT afgehandeld.


1.4: Ongewenste zaken

Racisme, (neo-)nazisme, flamen (schelden), oplichtingspraktijken, het plaatsen van seksueel getint materiaal, discriminatie op basis van ras, geloof, geaardheid en dergelijke, illegale downloads en/of reclame daarvoor leveren ook direct een waarschuwing en eventueel ingrijpen van een moderator op. Deze regel geld voor zowel nicknames (bijnamen), avatars en de inhoud van eventuele geplaatste berichten. Bij herhaaldelijk negeren van waarschuwingen door een moderator kan uitsluiting van het forum het gevolg zijn.


1.5: Spam

Spam, of in goed Nederlands gezegd: ongewenste reclame-uitingen ter promotie van commerciële of andere websites waarbij persoonlijk gewin van de eigenaar voorop staat worden niet getolereerd en verwijderd na verificatie van eventuele links door een moderator. Bij herhaaldelijk negeren van waarschuwingen die door een moderator gegeven zijn, kan de betreffende gebruiker uitgesloten worden van deelname aan het forum.

Doorlinken naar topic- en/of hobby-gerelateerde sites vallen niet onder spam. De TWENOT ondersteunt onderlinge contacten en uitwisseling tussen gelijkwaardige websites van harte.


1.6: Politieke en religieuze discussiepunten

Berichten met een politieke or religieuze strekking zullen in principe geweerd worden van het forum. Dit is geen censuur en we sluiten absoluut onze ogen niet voor de keerzijde van onze hobby of het geloof van forumleden, maar de praktijk op dit en vele andere forums bewijst dat de discussies over deze thema's keer op keer uitmonden in verhitte debatten die nooit een bevredigende conclusie hebben voor de deelnemers.


1.7: Beëindiging gebruik forum

Als iemand besluit om niet langer van het forum gebruik te maken worden accounts en/of berichten van deze gebruiker in principe niet door de administratie verwijderd, ook niet na verzoek hierom!

Een account kan op verzoek eventueel wel op non-actief gezet worden.

Hiervoor volstaat het een verzoek aan een beheerder of moderator te richten.


2 Berichten en reacties

2.1: Nieuwe berichten

Nieuwe berichten kunnen door elke geregistreerde gebruiker geplaatst worden. Zeker bij vragen over (modelbouw)technieken kan het gebruik van de zoekfunctie aan te bevelen zijn omdat veel van dit soort vragen meerdere malen aan bod komen.

Houdt er a.u.b. ook rekening mee of u het bericht in het juiste subforum plaatst.

Berichten moeten gerelateerd zijn aan de interesses waar de TWENOT voor staat, maar daarbinnen zijn de grenzen ruim.


2.2: Reageren op bestaande berichten

Reageren op berichten is de kern van een webforum maar vergewis uzelf ervan of uw bijdrage thuishoort in de bewuste discussie, en of het er daadwerkelijk iets aan toevoegt.


2.3: Het "TWENOT-Café"

Het TWENOT-Café is een forum waar op vriendschappelijke wijze alle niet per se hobbygerelateerde berichten geplaatst kunnen worden en waar de sfeer over het algemeen wat losser is. Net als in een echt café moet u er kunnen geven en nemen en de soms zeer uiteenlopende berichten van anderen kunnen respecteren.

Op het vernoemen van vliegtuigen staat het geven van een virtueel rondje voor de gehele klandizie.


3 Copyright en plagiaat

3.1: Copyright disclaimer

Wees a.u.b. zeer terughoudend met het posten van foto's en/of teksten die niet van uzelf zijn. De TWENOT is in principe niet verantwoordelijk voor de door de forumgebruikers geplaatste informatie maar zal van haar forumgebruikers vragen om een bronvermelding te plaatsen, eventueel met een koppeling naar een website waar de bron gevonden kan worden.

Plaatsen van materiaal dat duidelijk auteursrecht schendt (b.v. scans van volledige tijdschriftartikels, boeken, e.d. zonder toestemming van de rechthebbende) en niet bedoeld is ter illustratie van een argument, antwoord, o.i.d., is niet toegestaan. Dit zal door een moderator verwijderd worden, om eventuele problemen voor de TWENOT te voorkomen.


3.2: Plagiaat

Bij bewezen constatering van plagiaat volgt ingrijpen door een moderator. Herhaaldelijke overtreding kan een ban tot gevolg hebben.


4 Commerciële activiteiten

4.1 Particulieren

Geregistreerde forumgebruikers kunnen hun hobby gerelateerde advertenties gratis plaatsen op het Vraag en Aanbod-forum en daar ook op door anderen geplaatste advertenties reageren.

De TWENOT zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor het gebodene en of de afhandeling van eventuele transacties. Wel adviseren wij alleen bij "bekende" forumgebruikers transacties af te sluiten en bij voorkeur op meetings de goederen van eigenaar te laten wisselen.


4.2 Handelaren

Handelaren kunnen met behulp van korte advertenties hun hobby gerelateerde goederen aanbieden aan de forumgebruikers, mits deze binnen het "redelijke" vallen. Commentaar of concurrentievervalsing naar collegahandelaren wordt niet getolereerd. Speciaal voor hun is er het forum Commerciële mededelingen aangemaakt.

Voor echte advertentieruimte op deze of de TWENOT-website kunt u contact opnemen met de administratie van de TWENOT of de webmaster.


5 Rechten en plichten Administratie en moderators

5.1: Rechten

Moderators hebben het recht om corrigerend in te grijpen wanneer zij van mening zijn dat dit nodig is. De richtlijnen voor wel of niet ingrijpen zullen altijd deze gebruikersregels zijn.

De gebruikers worden geacht de verzoeken of richtlijnen van de moderators te volgen. Conflicten worden in principe openlijk door alle moderators gevolgd en onderling besproken.

Bij eventuele aanbiedingen aan de site van bijvoorbeeld modellen die ter recensie worden aangeboden hebben de moderators eerste keus.

De webadministratie heeft het recht om de gebruikers aan te schrijven voor dringende zaken, de website of de vereniging betreffende.


5.2: Plichten

De moderators en Administratie van dit forum hebben de plicht om elke gebruiker zonder aanzien des persoons te beoordelen en iedere forumgebruiker in eerste instantie het voordeel van de twijfel te gunnen.

Bij ingrijpende maatregelen ten aanzien van een of meerdere gebruikers is altijd onderling overleg nodig en wordt er gerapporteerd aan het TWENOT bestuur.

Bij langdurige conflicten waarbij ook het lidmaatschap van de vereniging ter zake doende is zal de communicatie met de betrokken forumgebruiker niet meer via de webadministratie lopen maar schriftelijk via het TWENOT bestuur. Een uitnodiging om tijdens een bestuursvergadering mondeling verhaal te halen kan deel uitmaken van de te volgen procedure.

De moderators hebben verder de plicht om persoonlijke berichten als vertrouwelijk te behandelen en behalve voor onderlinge evaluatie niet openbaar te maken. De privacy van een forumgebruiker dient ten alle tijde gewaarborgd te zijn.

De webadministratie heeft de plicht de door de gebruikers ingevoerde gegevens als vertrouwelijk te beschouwen en er voor te waken dat misbruik door derden wordt voorkomen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan